,

به بهانه‌ی ۱۸ دسامبر، روز جهان عاری از خشونت و افراط گری

 

 

در این سندهای بین‌المللی معترض خشونت علیه زنان در ایران می‌شوند. خشونت علیه زنان در غرب بیشتر است یا در کشوری مثل ایران؟! آن‌جا کارش به جایی رسیده که تلفن‌های اضطراری خشونت علیه زنان راه انداختند، در کشوری به اصطلاح آرام به نام سوئد، روزی چندین مورد کتک و دست و پای شکسته‌ی زنان توسط مردان گزارش می‌شود!!

استاد رحیم‌پور ازغدی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ۲۱ آذرماه ۹۶