محورهای پژوهش در حیطه حلال‌زادگی

 

 

برخی از محورهای اصلی پژوهش در حیطه حلال‌زادگی:

تأثیر حلال‌زادگی بر تحول علم

جایگاه حلال‌زادگی در قانون

جایگاه معرفت توحیدی در حلال‌زادگی

نسبت‌شناسی متعلقات هفت‌گانه‌ی ایمان با حلال‌زادگی

آیت‌شناسی حلال‌زادگی

بررسی شاخصه‌های حلال‌زادگی

نسبت‌شناسی سعادت و شقاوت با حلال‌زادگی

بررسی تطبیقی تفاوت در هویت فرد، خانواده، نسل، جامعه و تمدن حلال‌زاده با هویت فرد، خانواده، نسل، جامعه و تمدن حرام‌زاده

بررسی تطبیقی تفاوت در رفتار فرد، خانواده، نسل، جامعه و تمدن حلال‌زاده با هویت فرد، خانواده، نسل، جامعه و تمدن حرام‌زاده

نقش حلال‌زادگی در پیشرفت و توفیق فردی

نقش حلال‌زادگی در پیشرفت جامعه

نسبت‌شناسی بیماری‌های جسمی و روحی با حلال‌زادگی و حرام‌زادگی

تشابهات و تمایزات مفهوم حلال‌زادگی در ادیان ابراهیمی

مفهوم‌شناسی واژه حلال‌زادگی در زبان‌های مختلف

تبارشناسی حلال‌زادگی و حرام‌زادگی در رهبران جوامع

تأثیر حلال‌زادگی بر کیفیت سرمایه اجتماعی

تأثیر حلال‌زادگی بر کیفیت زندگی نسل‌های آینده