جدول مباحث نظری جنبش مردمی حلال‌زاده‌ها

دانش  دکترینولوژی
موضوع دکترینولوژی
سرفصل دکترین اسلام
عنوان خلق و جعل
هدف o مبحث دکترین اسلام، مبحث پایه در نظام طرح‌ریزی استراتژیک مبتنی بر اسلام است. از این رو برای آشنایی اندیشه‌ورزان با دکترین اسلام برای بهره‌مندی آنان در طرح‌ریزی استراتژیک حوزه‌های گوناگون، مبحث دکترین اسلام ارائه می‌شود. دکترین اسلام، مبتنی بر کتاب و سنت است.

جدول مباحث نظری جنبش مردمی حلال‌زاده‌ها

شماره جلسه‌ی جنبشعنوان جلسهشماره جلسه کلبه‌ی کرامتمدتروز و تاریخ برگزاریخوانش جنبش مردمی حلال‌زاده‌ها
۱ جامعه‌ی رَحِمی (۱)۳۳۱:۲۵:۰۲یک‌شنبه ۹۶/۰۴/۱۱
۲جامعه‌ی رَحِمی (۲)۲۸۲۱:۴۹:۱۵یک‌شنبه ۹۶/۰۴/۲۵
۳روی‌کرد کلبه‌مدار۱۹۷۱:۱۲:۰۳یک‌شنبه ۹۶/۰۵/۰۱
۴کلبه‌سازی (۱) - جهان خانواده۷۶۰:۵۷:۵۶یک‌شنبه ۹۶/۰۵/۰۸
۵کلبه‌سازی (۲) - جهان جنین۷۸۱:۱۹:۰۵یک‌شنبه ۹۶/۰۵/۱۵
۶کلبه‌سازی (۳) - جهان کودک۸۰۱:۲۰:۰۶یک‌شنبه ۹۶/۰۵/۲۲
۷ کلبه‌سازی (۴) - جهان نوجوان۸۲۱:۰۹:۲۲یک‌شنبه ۹۶/۰۵/۲۹
۸کلبه‌سازی (۵) - جهان جوان۸۴۱:۱۱:۰۴یک‌شنبه ۹۶/۰۶/۰۵
۹کلبه‌سازی (۶) - جهان ازدواج۸۶۱:۲۳:۰۸یک‌شنبه ۹۶/۰۶/۱۲
۱۰کلبه‌سازی (۷) - جهان میان‌سال۸۸۱:۰۰:۱۰یک‌شنبه ۹۶/۰۶/۱۹
۱۱کلبه‌سازی (۸) - جهان پیر۹۰۱:۱۷:۴۵یک‌شنبه ۹۶/۰۶/۲۶
۱۲کلبه‌سازی (۹) - جهان کهن‌سال۹۲۱:۰۳:۲۲یک‌شنبه ۹۶/۰۷/۰۲
۱۳کلبه‌سازی (۱۰) - وزارت خانواده۹۴۰:۵۷:۱۸سه‌شنبه ۹۶/۰۷/۱۸
۱۴کلبه‌سازی (۱۱) - کلبه‌ی مشاهیر۹۶۱:۴۴:۱۰سه‌شنبه ۹۶/۰۷/۲۵
۱۵ ترندگذاری انقلاب اسلامی (۸) - بیت طراز۳۸۲۱:۰۲:۲۴سه‌شنبه ۹۶/۰۸/۰۲
۱۶زنای ذهنی (۵)۲۸۱۰۱:۵۹:۴۲سه‌شنبه ۹۶/۰۸/۱۶
۱۷زنای ذهنی (۶)۲۸۴۰۱:۰۰:۲۲سه‌شنبه ۹۶/۰۸/۳۰
۱۸زنای ذهنی (۷)۲۹۱۰۱:۵۰:۳۹سه‌شنبه ۹۶/۰۹/۰۷
۱۹زنای ذهنی (۸)۲۹۲۰۱:۴۹:۳۷سه‌شنبه ۹۶/۰۹/۱۴
۲۰اقتصاد و جامعه سرمایه‌داری (ایمانی)۶۰۰۱:۱۱:۴۸سه‌شنبه ۹۶/۱۰/۰۵
۲۱تجاوز به ذهن (۱) - دموکراسیتی۲۷۵۰۱:۵۳:۲۴سه‌شنبه ۹۶/۱۰/۱۲
۲۲تجاوز به ذهن (۲) -
کان‌سیومرکراسی و بیوماشین‌های خوشحال
۲۷۶۰۱:۲۸:۳۴سه‌شنبه ۹۶/۱۰/۱۹
۲۳تجاوز به ذهن (۳) - پورنوکراسی و مهندسی رضایت۲۷۷۰۳:۱۱:۵۹سه‌شنبه ۹۶/۱۰/۲۶
 

* مباحث ادامه دارد.