شیوع ازدواج با محارم در سلسله‌ی هخامنشیان، انکار ناپذیر است!!

شیوع گناه ازدواج با محارم در سراسر سلسله‌ی هخامنشیان به حدی است که نمی‌توان آن‌را انکار کرد!!

هخامنشیان

هم‌چنان‌که ازدواج با اقارب در میان زرتشـتیان قدیم کاری عادی بوده، در دوره هخامنشیان نیز پیوند زناشویی با محارم با توجیه حفظ خـون و نژاد مرسوم بود و ازدواج‌هایی میان خواهر و برادر و پدر و دختر معمول بوده است.

و زنان زیبایی از محارم بارها مانند تخـت سلطنت یا سایر امور موروثی از این پادشـاه به آن پادشـاه می‌رسیده مانند آتوسا دختر کوروش که توسط دو برادرش یعنی کمبوجیه و بردیا دست به دست شد!

 

 

ازدواج کمبوجیه با خواهرش رکسانا:
هرودوت می‌نویسد با این‌که در پارس، ازدواج خواهر و برادر سابقه نداشت، کمبوجیه گروهی از قضات شهر را مأمور مشروع نشان‌دادن این ازدواج کرد و آن قضات با ترس از این‌که مورد قهر کمبوجیه قرار نگیرند، قانونی، دل‌خواهِ وی را فراهم کردند و جان خود را نجات دادند؛
تنها فرزند حاصل از این ازدواج، با لگد کمبوجیه به شکم رکسانا در زمان حاملگی سقط شد!

 

ازدواج کمبوجیه با خواهر دیگرش آتوسا (دختر کوروش):
که این ازدواجِ خواهر و برادری نیز پس از مرگ رکسانا به وقوع پیوست.

 

ازدواج بردیا با خواهرش آتوسا:
این ازدواج با محارم نیز پس از مرگ کمبوجیه انجام شد.

 

ازدواج داریوشِ بزرگ با آتوسا:
بعد از بردیا، داریوش، با ورود به حرم‌سرای کمبوجیه، آتوسا را به همسری با خودش گرفت.

 

ازدواج داریوش اول با خواهر ناتنی دیگرش به نام آرتیستون؛ وی زنان غیر رسمی‌ای نیز داشت که در حرم‌سرای او اقامت داشتند!

 

از طرفی ازدواج داریوش دوم با خواهر خود به نام پروشات اول ( پریساتیس – دختر اردشیر اول )، حاصلش اردشیر دوم و آمستریس بود.

 

سپس در ادامه‌ی نسل هخامنشیان، اردشیردوم نیز با دو دختر خود آتوسا (این آتوسا با آتوسایی که دختر کوروش بود، متفاوت است.) و آمستریس (این آمستریس با دختر داریوش دوم متفاوت است.) وصلت کرد.

 

آتوسای دوم، پس از اردشیر دوم با برادر دیگرش اردشیر سوم نیز ازدواج کرد که حاصل ازدواج برادر (اردشیر سوم) با خواهرش (آتوسا)، اَرشک و دختری به نام پروشات دوم بود.

 

پروشات دوم نیز با برادرش ارشک که یازدهمین پادشاه هخامنشی بود، مزدوج شد و پس از او توسط اسکندر مقدونی تصاحب و با وی ازدواج کرد.

 

پلوتارک، دیودور، کنت کورث و دی سئارک، همگی حضور ۳۶۰ زن در حرم اردشیر دوم و داریوش سوم را روایت کرده‌اند.

عیاشی و بوالهوسیِ خشایارشا:

هر شب زنان بر در اتاق خواب شاه به انتظار می‌ماندند تا او هر که را که مایل باشد، از میان آنان برگزیند، در مورد خشایارشا در کتاب استر با صراحت در می‌یابیم که وقتی استر به دربار اسوتروی رسید، خواجه‌ای به نام اژه، برای او عطرهای گوناگون و غذاهای فراوان مهیا ساخت و هنگامی‌که شب توسط شاه احضار شد، به اتاق او رفت و صبح باز آمد و از آن پس در خانه‌ی دوم بانوان که شش گس، خواجه‌ی شاه و سرپرست زنانِ شاه، مدیریت آن را بر عهده داشت، اقامت گزید.

در آخر باید به این نکته توجه داشت که این عیّاشی و رفتارهای سوءاستفاده‌گرایانه، در نزد شاهان هخامنشی به وفور یافت می‌شد وگرنه بنابر اسناد موجود، مردم عادی، سرگرم زندگی معمولی و تک همسری خود بودند و بنابر تصریح کتاب تاریخ هرودوت، ازدواج با محارم را امری ناپسند و زشت قلمداد می‌کردند.

 

 

منابع:

تاریخ هرودوت، ص ۲۰۵.

ایران در زمان ساسانیان، آرتور کریستین سن، ص۴۳۴، پاورقی.

کتاب از زبان داریوش، ص ۲۷۶-۲۷۷، هاید ماری کخ، مترجم پرویز رجبی

پیر برایان، از کوروش تا اسکندر، ص۲۳۶ الی ۲۳۹

هینتس، والتر، داریوش و ایرانیان، ترجمه پرویز رجبی، تهران، نشر ماهی، ۱۳۸۷، ص۱۳۹ و ۱۴۰؛

ادی، سموئیل کندی، آئین شهریاری در شرق، ترجمه فریدون بدره‌ای، تهران، ص۱۳۶.

کتاب استر، کتابی در بخش سوم تنخ (عهد عتیق – تورات)