فمینیسم و نفی ازدواج

فمینیسم یکی از عوامل سوق دادن تمدن غرب به گناه زنا و زنازادگی است.

فمینیسم

فمینیسم از جنبش ها و مکاتب فکری منحط و باطل غربی است که در مسیر «حیازدایی» گام برمیدارد.  برای بررسی چند مورد از مولفه های فمینیستی میتوان به انیمیشن دلیر که در سال ۲۰۱۲ ساخته شد اشاره کرد:

انجام کارهای مردانه و مانند مردان شدن: زمانی که شخصیت اصلی داستان (مریدا) تنها ۴-۵ سال دارد علاقه ی زیادی به ابزارهای جنگی مردانه (مثل تیر و کمان) از خود نشان میدهد.

 

نفی ازدواج: مریدا ازدواج را نفی میکند و آن را به مثابه سلب آزادی زنان و عدم برابری مردان و زنان میداند.

نفی هویت و نقش اصلی زن و مادر در خانواده و جامعه: مریدا در برخی از صحنه ها فعالیت ها و کارهای مادرش را بیهوده قلمداد میکند.

تقلیل جایگاه مردان و مخدوش کردن نقش پدر: مردانی که برای خواستگاری مریدا آمده بودند در مسابقه ی تیراندازی ناتوان ظاهر شده و مریدا با به هدف نشاندن تیرها همه ی آن ها را مورد تحقیر شدید قرار میدهد. پدر مریدا نیز به عنوان یک مرد و همسر در برابر الینور (مادر مریدا) بسیار ضعیف، بی اقتدار و بی اراده ظاهر میشود.