world family map

نقشه‌ی جهانی خانواده، سند بی‌آبروییِ تمدنی حرام‌زاده است

از تمدنی که حجاب را از سر زنان بر می‌دارد، روابط آزاد جنسی را قانونی می‌داند و حقوق هم‌جنس‌بازان را مجاز و حیا که میوه‌ی درخت ایمان است را می‌زداید و به حرث وجود زن تجاوز می‌کند تا مولدهای نامشروع خود را در قواره‌ی جهانی منجی بشریت بداند، و این سبک زندگی باطل را در تمام جهان بگستراند نمی‌توان جز این انتظار داشت که بیشتر فرزندانش ولدالزنا باشند!