, , ,

کشف حجاب

                       شیوع برهنگی، باعث ایجاد زنای ذهنی و تولید نسل حرام‌زاده می‌شود.

کشف حجاب

ابلیس با قزاق چکمه‌پوش خود حلال زادگی این ملت را نشانه رفته بود.

هفدهم دی‌ماه، سال روز توطئه کشف حجاب به دستور رضاخان پهلوی.