گناه همجنس‌بازی

گناه همجنس‌بازی در بین کشیش‌های واتیکان

۸۰ درصد از کشیش‌های واتیکان، همجنس‌باز هستند!

درست است که نفوذ در نهادهای مقدس و رواج بی‌بندوباری در دستور ‌کار سازمان‌های امنیتیِ برخی کشورهای مشخصِ غربی است و کاری به این هم نداریم که نشریه‌ی انگلیسیِ The Week سعی دارد برای رواج گناه لواط به زور هر خبر ژورنالیستی، این گناه شنیع را القاء کند، اما از طرفی هم نمی‌توان چشم را بر انحراف صریح کلیسا از آئین حضرت عیسی(ع) در زمینه‌ی حرام کردن ازدواج، برای کشیش‌ها و راهبه‌ها، بست، که موجب بروز انواع انحرافات جنسی در کلیسا شده است!