ازدواج و اختیار همسر
,

ازدواج و اختیار همسر

ازدواج و اختیار همسر، گاهی در سرنوشت انسان مؤثر است. خیلی از زن‌ها هستند که شوهران‌شان را بهشتی می‌کنند. خیلی از مردها هم هستند که زن‌های‌شان را بهشتی می‌کنند. عکس آن هم هست.

 

اگر زن و شوهر این کانون خانوادگی را قدر بدانند و برای آن اهمّیت قائل باشند، زندگی، امن و آسوده خواهد شد و کمال بشری برای زن و شوهر در سایه‌ی ازدواج خوب ممکن خواهد شد.

رهبر انقلاب؛ ۷۵/۰۲/۱۰