جمعیت مؤلفه قدرت

جمعیت؛ مؤلفه قدرت

حضور اسموتریچ وزیر حمل و نقل رژیم صهیونسیتی به همراه خانواده‌اش در انتخابات امروز

 

افزایش نرخ زاد و ولد برای رژیم صهیونسیتی و تحدید نسل و سیاست‌های کنترل جمعیت برای مسلمانان و کشورهای در حال توسعه!

https://twitter.com/ambrosiaa_97/status/1234406256930152448?s=19