آمار زنازادگی در اروپا
,

روز جهانی مبارزه با بهره‌کشی جنسی

                                   آخرین وضعیت آمار زنازادگی در اروپا منتشر شد

تولدهای خارج از ازدواج

بدترین کشور، فرانسه با نزدیک به ۶۰ درصد حرام‌زاده است! این آمار، صرفاً تولدهایی را شامل می‌شود که خارج از ازدواج انجام شده است و بقیه‌ی انواع زنازادگی در آن، محاسبه نشده است!!

Where babies are born outside of marriage

به بهانه چهارم مارس روز جهانی مبارزه با بهره‌کشی جنسی!

زنان و کودکان قربانیان اصلی استثمار جنسی هستند!

منبع:

https://www.statista.com/chart/13668/where-babies-are-born-outside-of-marriage/