نگاه‌های تربیتی رسانه‌ای

نگاه‌های تربیتی رسانه‌ای

در عموم انیمیشن‌های شبکه‌ی پویا سگ همراه کودکان است کودک با تماشای این محصول در ناخودآگاه خود حضور سگ در کنار خانواده را ثبت می‌کند و با همین تصور رشد می‌کند.

نسل بعدی با رسانه تربیت می‌شوند در ارائه‌ی محصول به کودکان بیشتر دقت کنیم.