ایران کمترین نرخ باروری در منطقه خلیج فارس

ایران کمترین نرخ باروری در منطقه خلیج فارس

در نقشه فوق کشورها به رنگ سبز کمترین نرخ باروری را دارند و کشورهای قرمز بیشترین. نیجریه با نرخ باوری ۷ فرزند به ازای هر زن بیشترین نرخ باروری جهان را دارد. سنگاپور و کره جنوبی با نرخ باروری ۱.۱ فرزند به ازای هر زن کمترین نرخ باروری جهان را دارد

بیشترین نرخ باروری در منطقه خلیج فارس
عمان ۲.۶۷
عربستان ۲.۵
بحرین ۲.۱
کویت ۱.۹۷
قطر ۱.۹
امارات ۱.۷۵
ایران ۱.۶۶