لیبرالیسم، مقوّم زنا و ربا

آنچه به مراتب قبیح تر و فسادش بیشتر از زنای با محارم است، رباست.

 

حدیثی از پیامبر(ص) که فرموده اند:

هرگاه زنا و ربا در جایی آشکار شود، مردم آنجا خود را در عذاب خدا افکنده اند.

نهج الفصاحه، ص۱۹۶،ح۱۱۸