,

تباهی نسل

پیامبر اکرم (ص):هرکس دختر گرامی‌اش را به ازدواج مردى گنه‌کار درآورد، درحقیقت نسل خود را ضایع کرده است.   

مکارم الاخلاق، ص۲۰۴