, ,

مهمترین کار زن

سبک زندگی آمریکایی، مبتنی بر عادی سازی زنا و زنازادگی است

 

 

یکی از گناهان کبیره ی تمدن غرب نسبت به بشریت، این است که ازدواج را در چشم مردم سبک کرد. تشکیل خانواده را کوچک کرد مثل لباسی که عوض میکنند، قضیه ی زن و شوهری را اینطور کردند.

برخی فکر میکنند اگر زنی مثلا کارش عبارت شد از همان کارِ خانه، این اهانت به زن است؛ نه! هیچ اهانتی نیست، بلکه مهمترین کار برای زن این است که زندگی را سرپا نگه دارد.

منبع:

بیانات امام خامنه ای در مراسم خطبه عقد زوج های جوان