جایزه اسکار

هنر لیبرال، مروج گناهان کبیره

شیطان به وسیله‌ی هنر لیبرال و جایزه اسکار و …، هر حرامی را حلال و هر حلالی را حرام جلوه می‌دهد و گناهان کبیره را تبلیغ می‌کند!