دوگانه‌ی جنس ضعیف و قوی

دوئالیسم جنس قوی و جنس ضعیف، یک دوگانه ی باطل است که در فرهنگ غیر الهی و فمینیستی در مورد مرد و زن معنا پیدا میکند. با این نگاه، زنان سعی می کنند برای کسب قدرت شبیه مردان شوند. اما از منظر الهی این نگاه باطل است زیرا در ساحت حیات، هر کدام از زن و مرد، قوت ها و توانایی های ویژه ی خود را در حیطه ی نقش هایشان دارند. قدرت زن در خانواده سکینت و قدرت مرد قوامیت است. در این نظام عادلانه نیازی به جنگ برای جایگاه برابر و مشابه نیست و زنان نیازی به تلاش برای اثبات خود و مردواره شدن ندارند.