, , ,

عوامل مؤثر در استحکام بنیان خانواده

در نگاه کلان معظم له به خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی در زندگی انسان و ضرورت شکل گیری خانواده و مراقبت و حفاظت از آن, عواملی در استحکام این بنیان الهی و شکل گیری آن موثر است از جمله:

خانواده موفق– حفظ محبت و اعتماد متقابل زوجین؛
– اصالت نقش مادری و تربیتی بانوان؛
– پرهیز از راه یافتن نگاه مادی به خانواده و تجمل گرایی و رقابت های مادی خانواده ها؛
– ترویج ازدواج آسان و نقش مهم و موثر والدین در آن؛
– وظیفه دستگاه های حکومتی و رسانه ها در تسهیل امر ازدواج جوانان.