شورش علیه همجنس‌بازی

شورش علیه همجنس‌بازی

قهرمان نوجوان ۱۵ ساله لهستانی که مقابل تظاهرات همجنس‌بازان و گناه همجنس‌بازی در کشورش به تنهایی ایستاد.

شورش علیه همجنس‌بازی

 

بیش از چهار هزار سال قبل، پس از اینکه حضرت لوط (ع) یک تنه در مقابل جامعه‌ی سدوم قیام کرد، او را از شهر بیرون کردند و عذاب شدند!! امروز هم اگر به گناه لواط در غرب اعتراض کنی، پلیس ضد شورش می‌شود طرف‌دار همجنس‌بازان و این‌گونه شما را بازداشت می‌کنند.

واقعیت دموکراسی و آزادی بیان در غرب، این است، حتی اعتراض یک نوجوان پانزده ساله به گناه و فساد را تاب نمی‌آورند.