جامعه سدوم

جامعه سدوم

یک کشیش تو آمریکا اومد قرآن رو آتیش زد و بعدش راست راست تو خیابونا واسه خودش می‌گشت.

یه جوون پیدا شد پرچم هم‌جنس‌بازا رو آتیش زد، ۱۶ سال زندان براش بریدن.

طنز ماجرا اونجاست که چند روز پیش آمریکا ایران رو در لیست تبعیض ادیان گذاشت.

شورش علیه هم‌جنس‌بازی