2030

اجرای مخفیانه سند ۲۰۳۰

اجرای مخفیانه سند 2030

فعالیت گسترده بهائیان و فرقه دراویش گنابادی در نفوذ به ارگان‌های آموزشی و دولتی

دانش آموزان اراکی طعمه اجرای مخفیانه سند ۲۰۳۰ + سند

 

 

http://goo.gl/GUo4jZ