لاتقربوا الزنا

نقض صریح آیه لاتقربوا الزنا

نقض صریح آیه لاتقربوا الزنا توسط ده کشور با بیش‌ترین صفحات پورن!

آمریکا با بیش از ۴۲۸میلیون صفحه مستهجن، در رده اول!

منبع:

http://yon.ir/9A5LE

زنای سازمان_یافته