,

مقام زن

آیت الله جوادی آملی

آیت‌الله جوادی آملی:این‌که می‌گویند زن نمی‌تواند قاضی شود، این عیب نیست، این‌که می‌گویند نمی‌تواند مرجع شود نقص نیست…

این‌ها یک سری مسؤولیت اجتماعی هست، مقام نیست، زن می‌تواند به مقامی برسد که هزار تا قاضی و مرجع تربیت کند و آموزش بدهد، مسؤولیت را با مقام خلط نکنید.