هم‌باشی

هم‌باشی

همباشی

هم‌باشی یکی از پدیده‌های شوم جهان امروز است که ریشه در زمان جاهلیت و پیش از آن دارد و با عنوان سفاح در قرآن کریم از آن یاد شده است و نقض صریح حق ازدواج و حقحلال‌زادگی  است!!

هم‌باشی که به غلط از آن با عنوان ازدواج سفید یاد می‌شود همان گناه زنا است!