روابط خارج از ازدواج

رابطه قبل از ازدواج

برخی می گویند روابط جنسی باید آزاد باشد و هیچ قید و بندی نباید در کار باشد و این که بین زنان و مردان محدودیتی از نظر رفتاری و کرداری وجود داشته باشد فقط دستورات ادیان است. در حالیکه میبینیم افرادی که حتی بت پرست بوده اند روابط نامشروع زنان خود را ناپسند شمرده و آن را بد میدانستند مانند عزیز مصر که عمل زشت زلیخا را محکوم کرد و به او گفت که از کارش توبه کند « استغفری لذنبک»

( یوسف ۲۹). برداشتی از تفسیر نور.

حتی بت‌پرست‌ها هم برای خانواده، حریم قائل بودند و روابط جنسی و عاطفیِ خارج از حریم خانواده را زشت و قبیح می‌دانستند…!!