اهمیت حلال و حرام

سردار دلها

سردار حاج قاسم سلیمانی: در جنگ نمي‌توانيم بدون دليل، بيت مردم را تصرف كنيم؛ بايد به حلال و حرام و زندگى مردم دقت كنيم. [هر كارى نمی‌توانيم بكنيم.]

بله، برای کسی که با حرام‌زاده‌ها مبارزه می‌کرد، حرام و حلال الهی، معیار بود…