کاهش جمعیت

کاهش ۱۲/۴ درصدی تولد مشهدی‌ها

جمعیت

🔹اگر وضعیت مشهد را طی مدت ۴‌سال اخیر بررسی کنیم، می‌بینیم وضعیت و میزان زاد‌و‌ولد در مشهد نیز متأثر از آمار‌های ثبت‌شده ملی است. بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد از سال‌۹۴ تا سال‌۹۷، رشد جمعیت مشهد با کاهش محسوسی رو‌به‌رو بوده است یعنی ۸۳ هزارو ۲۶۳ تولد در پایان سال‌۹۴ و ۷۲ هزارو ۹۷۳ تولد در پایان سال‌۹۷ و به عبارتی ۱۰ هزارو ۲۹۰ تولد کمتر یا ۱۲.۴‌درصد کاهش تولد طی ۴ سال.
🔹این آمار البته برای هشت‌ماه اول امسال و مقایسه آن با زمان مشابه سال گذشته نیز نگران‌کننده است. ۴۴ هزارو ۲۰۵ تولد از ابتدا تا پایان آبان امسال و ۵۰ هزارو ۴۶۰ تولد از ابتدا تا پایان آبان سال ۹۷ به ثبت رسیده است و این یعنی ۶۲۵۵‌تولد کمتر یا کاهش ۱۲ درصدی تولد در هشت‌ماهه امسال و در مقایسه با سال گذشته/شهرآرا