سازماندهی فتنه در پوشش قوم سدوم!

سازماندهی فتنه در پوشش قوم سدوم!

همجنس بازی

سازمان LGBTQ که در طول سال، مروّج گناه همجنس‌بازی در ایران است، به اغتشاش‌گران خط می‌دهد!

یکی از وظایف تعیین شده برای کانال‌های حامی گناه همجنس بازی در ایران که به زبان فارسی فعالیت می‌کنند، سازماندهی کردنِ آشوب‌گران و فتنه‌گران در زمان‌های اغتشاش و فتنه است!