شهید باکری

روز مهندس

روز مهندس

برای مهندسین بن‌بستی وجود ندارد. آنان یا راهی خواهند یافت، یا راهی خواهند ساخت.

? ۵ اسفند « روز_مهندس»
مهندس شهید مهدی باکری

مهندسین به حلال‌زادگی‌تان افتخار کنید.

حلال‌زادگی‌ افتخار ایرانی