, ,

ضرورت توجه در انتخاب همسر

                                               کدام رَحِم باید نسل آینده ما را بسازد؟!

پیامبر گرامی اسلام (ص):

نگاه کن فرزندت را در کدام رَحِم قرار می‌دهی؛ چرا که [رگ و] ریشه، تأثیرگذار است.

مسندالشهاب، ج۲، ص۳۷۱