خانواده
,

گسست مفهوم خانواده در غرب توسط سرمایه‌داری

مفهوم خانواده در غرب نه تنها از بین می‌رود، بلکه دولت‌ها و سرمایه‌داران به دنبال گسست هر چه بیشتر این بنیان اجتماعی‌اند.

خانواده سدی در برابر زراندوزی بیشتر صاحبان منافع و جهان ماشینی است. خانواده که نباشد، هر فرد، تنها، کارگری است برای چرخاندن ماشین غول پیکر سرمایه‌داری.

گسست مفهوم خانواده در غرب توسط سرمایه داری

‏تبلیغ مدام گناه همجنس‌بازی در جوامع غربی و حیثتی کردن این موضوع به غایت در اقلیت و رسمی کردن ازدواج‌هایی که در آن از خانواده به معنای کلاسیک آن خبری نیست و بر هم زدن این نظم ضد سرمایه‌داری، خود شاهد دیگری برای تلاش غول سرمایه‌سالاری در جهان غرب است!

‏من این داستان را هم راستا و معادل تلاش‌های کارخانه‌داران پنبه لنکشایر، کارخانه‌داران الزاسی، کارخانه‌داران آلمانی و انگلیسی در اوایل قرن صنعتی شدن اروپا می‌بینم. جایی که جوامع روستایی از هم پاشید، زن‌ها از پشت دوک‌های نخ‌ریسی خانگی به کارخانه‌ها کشانده شدند و بنیان خانواده پاره شد.

هاتف خالدی