صله رحم
,

صله رحم

 

در اندیشه‌ی اسلامی مفهومی داریم به نام “صله رحم”. اصالت، سلامت و پاکیِ رحم، اساس سلامت تمدن است. دانش پزشکی، دانش سلامت انسان و دانش استراتژی، دانش سلامت جامعه و تمدن است.

صله رحم

زمانی جامعه و تمدن، سالم است که رحم‌های جامعه پاک باشد و رستنگاه و خاستگاه افراد که همان رحم‌هاست سلامت و پاک باشد. یعنی بُعد مادی آن‌ها از جای سالم و پاکی نشأت گرفته باشد.

استاد حسن عباسی؛ ۸۸/۱۰/۲۸