گزارش موسسه پیو

حمایت از همجنس‌بازان

مؤسسه پیو: نسل جدید در اروپا بیشتر از نسل قبل از خود، از همجنس‌بازان حمایت می‌کنند.

حمایت از همجنس‌بازان