مجسمه-آزادی
,

تمدن نکبت

واقعیت تمدن غرب که اکنون به تفریحی برای استوری گذاشتن در اینستاگرام تبدیل شده، سواری گرفتن از دختران و زنان به اسم آزادی!