مادر

نعمت مادر

روز مادر در لبنان در روزهای کرونایی با «گل رُز پهپادی»

سه جوان در روز مادر در شهر ساحلی جُنیه لبنان با پهپاد گل‌های سفارشی را به مادران لبنانی رساندند.

ابراهیم ۱۸ ساله، یک شاخه گل سفارشی به خانواده‌ای که در بالکن خانه جمع شده‌اند، تحویل مادر خانواده می‌دهد / یورونیوز