مرگ بر آمریکا
,

آمریکا؛ ام الفساد قرن

              چشم و دل سیرهای هرزه در شرایط بحران کرونا نیز نمی‌توانند خود را کنترل کنند!

چشم و دل سیرهای هرزه

راهکار شهرداری نیویورک برای گناه زنا به خاطر جلوگیری از شیوع کرونا و تشویق به خودارضایی!!

۱- سکس را در شرایط فعلی به آدمی که باهاش زندگی می‌کنید، محدود کنید!

۲- اگر چنین کسی را ندارید و معمولا با آدم‌های مختلف رابطه دارید، در دوران کرونا ترک و به جاش خود ارضایی کنید!

۳. و…

بر اساس مرکز ملی آمار حیاتی آمریکا، بیش از ۴۰درصد کودکانی که در ایالات متحده به دنیا می‌آیند، زنازاده و از مادران مجرد متولد می‌شوند!!