,

چشم و دل سیرهای هرزه

یهودیان ۲ درصد جمعیت ۳۰۰ میلیون نفری آمریکا را تشکیل می‌دهند ولی ۵۹ درصد تجاوزات‌ جنسی در بین افراد مشهور آمریکا در سال ۲۰۱۷ را انجام داده‌اند!