همجنس‌بازی

خشم خدا

خشم خدا
کشیش کابینه ترامپ:

آمریکا گرفتار خشم خداست و خشم خدا از آمریکا ناشی از همجنس‌بازان است.

اون بقیه مردم آمریکا و دنیا چه گناهی کردند؟