حقوق بشر اروپایی!

حقوق بشر و تکریم سالمندان در اروپا موج میزند!

 

 

پزشکان اسپانیایی گریه کنان تعریف میکنند که چطور مجبورند دستگاه های تنفسی را از بیماران بالای ۶۵ سال بگیرند تا به بیماران جوان تر بدهند. سالمندان را پیشتر بیهوش میکنند تا زجر نکشند!

مگه اسپانیا رتبه ۷ بهداشت جهانی نداشت؟ پس چی شد؟