وحید یامین پور

سریال‌های خانگی آلترناتیو سریال‌های تلویزیونی نشدند

سریال‌های خانگی آلترناتیو سریال‌های تلویزیونی نشدند
وحید یامین پور مدیر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در دیدگاه نخبگانی ، یادداشتی اختصاصی برای خبرفوری نوشت:
گمان می‌کنم رویه سریال‌های خانگی در دو سه سال اخیر ایده اصلی تلویزیون خصوصی را به شکست خواهند کشاند.
یادداشت ۱۰۰کلمه‌ای