دودمان پهلوی

ایشون یکی دیگه از حاصل‌های عُمر ربع پهلوی هست!
نامبرده حتی چند روزی صبر نکرد تا ماجرای کرونا تموم بشه، بعد خودشو پرت کنه تو بغل پسرهای آمریکایی!
ربع پهلوی به‌طور تام و تمام، آرزوی رضاشاه برای زنان ایرانی رو، روی دخترای خودش اجرا کرده و به نتیجه رسونده!