حق جنین

روح جنین

حق جنین
سلامت جنین، مفهومی جدای از بهداشت جنین است. برای بهداشت جنین که ناظر به جسم اوست انواع آموزش‌ها، مراقبت‌ها، و سازوکارها وجود دارد، اما وظیفه‌ی آموزش، مراقبت، و ساخت روح بچّه، بر عهده‌ی چه کسی و چه جایی است؟!

بسیاری از مریضی‌ها و مشکلات امروز جامعه، ناشی از نادیده گرفتن روح جنین است!

به بهانه هفتم آوریل، روز جهانی بهداشت⁩