حق جنین

روح جنين

حق جنین
سلامت جنين، مفهومی جدای از بهداشت جنين است. برای بهداشت جنین که ناظر به جسم اوست انواع آموزش‌ها، مراقبت‌ها، و سازوکارها وجود دارد، اما وظيفه‌ی آموزش، مراقبت، و ساخت روح بچّه، بر عهده‌ی چه کسی و چه جايی است؟!

بسياری از مريضی‌ها و مشکلات امروز جامعه، ناشی از ناديده گرفتن روح جنين است!

به بهانه هفتم آوریل، روز جهانی بهداشت⁩