رهبر انقلاب

محصول تربیت در تمدن غربی

امام خامنه‌ای:

فرهنگ و تمدن غربی محصول خودش را نشان داد

بعد از شیوع کرونا از دعوا بر سر دستمال توالت و خرید اسلحه تا مصادره ماسک کشورهای دیگر و تخلیه فروشگاه‌ها توسط مردم؛ این ها نشانه ی طبیعی و منطقی فلسفه حاکم بر تمدن غربی است.

اشاره دقیق امام خامنه ای به ریشه توحش امروز غرب در مقابله با پدیده کرونا یعنی فلسفه‌ی تمدن غرب؛ اعلام پایان لیبرال دموکراسی و سایر ایدئولوژی‌های پوسیده‌ای است که باید فرو ریزند.
بازتاب رسانه‌ای رفتار غرب که در مقابله با مشکلات، نشانگر متوحش بودن این تمدن است؛ درتقابل با الگوی ایرانی اسلامی که ماحصل آن انسان‌سازی است، این را به جهان ثابت کرده که باید حرکت جهانی نویی را با گذر از مادیات و جایگزین کردن نگرش توحیدی آغاز کرد. و باید برای برون‌رفت از چنین حوادثی یک الگوی فرا مادی اتخاذ کرد.