نقش زنان

نقش زنان

نقش زنان

‏زن با تربیت صحیح خودش انسان را درست می‌کند، و با تربیت صحیح خودش کشور را آباد می‌کند.

سادات خانم
https://twitter.com/sadat_khanooom/status/1247522565817425920?s=19