لاتقربواالفواحش

لاتقربواالفواحش

 

لاتقربواالفواحش

                                     رسول خدا(ص): گناه پی‌درپی، قلب? را می‌میراند.

تنبیه الخواطر، ۲:۱۱۸ |