مخوانی آقامیری با خواننده زن

مؤمن عالِم

همخوانی آقامیری با یک خواننده زن، ما را یاد این هشدار امام می‌اندازد…

مدرسه‌های علمیه باید عالم مؤمن بیرون بدهند…