لایو-حسن-آقامیری-و-احلام

شهوت دیده شدن

لایو-احلام-و-آقامیری
تحلیل سخنان و اقدامات سید حسن آقامیری کار سختی نیست. “شهوت دیده شدن” هرکسی را ممکن است به چنین روزی برساند که با یک خواننده زن گفتگوی زنده بگذارد، او برایش آواز بخواند و وقتی زن ادامه نمیدهد، آن به اصطلاح آخوند بگوید بیشتر ادامه بده!

وقتی برای کسی اصل بر دیده شدن به هر قیمت باشد، به هر کاری هم‌ دست میزند و هر سخنی هم‌ میگوید. لذا منتظر کارهای عجیب تر از او باشید، این ابتدای شهوت دیده شدن است، انتهایش را خدا میداند…
Sabetitelegram