سند ۲۰۳۰ یونسکو

ببینید
استاد حسن عباسی

جولین هاکسلی مؤسس یونسکو:
ادیان را جمع می‌کنیم و طبیعت‌گرایی را جای‌گزین آن می‌کنیم!