حیا؛ وسیله ای بسوی همه زیبایی ها

غیرت و حیا با هم

غیرت_و_حیا_باهم

خانمی اومد نمازخونه محل کار برای استراحت.

نمازم که تموم شد، گفت خیلی دلم می‌خواد نماز بخونم و به ناخناش اشاره کرد که بخاطر شوهرم همیشه باید آرایش آن‌چنانی و تیپ بزنم.

به عینه دیدم غیرت و عفت بهم گره خورده و ‎حق همسر هست؛ اگه مردی غیرت نداشته باشه خانمش هم عفتی که باید رو نداره و بالعکس.

Arezu_nsr
https://twitter.com/Arezu_nsr/status/1252238867605778434?s=20